modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków

10.12.2014

Celem prac była modernizacja istniejącej ewidencji gruntów i budynków wraz
z uzupełnieniem bazy danych ewidencyjnych o dane dotyczące budynków i użytków
gruntowych w dwóch obrębach gminy Szczurowa: Rudy-Rysie i Wrzępia. Modernizacja objęła
także ustalenie i pomiar w terenie linii brzegu wód publicznych i urządzeń wodnych w obrębie
Rudy-Rysie.

opracowanie baz danych BDOT500 i GESUT

30.11.2014

powiat bocheński

weryfikacja i dostosowanie baz EGiB

12.12.2008

W ramach projektu wykonana została weryfikacja poprawności baz danych graficznych i opisowych ewidencji gruntów i budynków prowadzonych dla jednostki ewidencyjnej Jastrzębie Zdrój, po wykonaniu ich modernizacji w ramach zadania p.n. "Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej Jastrzębie Zdrój w zakresie ewidencji budynków i lokali oraz konturów użytków gruntowych wraz z opracowaniem projektu zmian granic obrębów ewidencyjnych”.

1 2