Nasze doświadczenie w opracowaniach fotogrametrycznych sięga 10 lat. Uczestniczyliśmy w licznych projektach związanych z pozyskaniem danych numerycznych i wykonaniem ortofotomapy. Początkowo były to prace dla klientów zagranicznych, a wraz z pojawieniem się projektów LPIS uczestniczymy w ich opracowaniu na rynku krajowym.

Te lata doświadczeń i udoskonalanie technologii opracowań fotogrametrycznych pozwala nam na zaoferowanie szerokiej gamy produktów z tej dziedziny:

  • Projekty osnów fotogrametrycznych, wyrównanie aerotriangulacji z wykorzystaniem precyzyjnych środków rzutów pomierzonych w locie technologią DGPS i ewentualnie GPS/INS
  • Numeryczny model terenu oraz numeryczny model pokrycia terenu pozyskany metodami fotogrametrycznymi lub technologią skaningu laserowego (LIDAR)
  • Ortofotomapa lub fotoszkic zawierające zewnętrzną orientację przestrzenną, zapisane w dowolnym formacie zdefiniowanym przez Klienta
  • Mapa wektorowa z elementami zawierającymi składowe wysokościowe, służąca jako materiał wejściowy do opracowania różnego rodzaju map tematycznych oraz warstw systemów GIS. W krajowych projektach wykorzystywana głównie do opracowaniach mapy sytuacyjno-wysokościowej


Zobacz projekty